Accreditation and Affiliation


สมาชิกกลุ่ม

โรงเรียนนานาชาตินีวาได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges และได้ทำการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

การรับรอง

โรงเรียนานาชาตินีวาได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกาษาเอกชน (ส.ช.) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ

การได้รับการรับรองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าโรงเรียนของเราได้รักษามาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนทั่วโลก ดังนั้นขั้นตอนการขอการรับรองนั้นจะเข้มงวดเป็นอย่างมาก ขั้นตอนการขอการรับรองนี้ทุกองค์ประกอบในโรงเรียนเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น นักเรียน คุณครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง รวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนด้วย

Western Association of Schools and Colleges

The Western Association of Schools and Colleges (WASC) ได้รับการขนานนามว่าเป็นองค์กรที่รับรองระบบการศึกษาของโรงเรียน มหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชนที่ดีที่สุดองค์กรหนึ่งใน 6 องค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา อาณาเขตฝั่งตะวันตกที่องค์กรนี้ครอบคลุมอยู่นั้น มีตังนี้ สถานศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย และ เมืองฮาวาย รวมไปถึง อาณาเขตเกาะกวม อเมริกันซามัว ประเทศไมโครนีเซีย ประเทศปาเลา หมู่เกาะนอร์เทิร์นมารีนา และอาณาเขตน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิค และภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งมีโรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตรอเมริกันในการทำการเรียนการสอน

การรับรองขององค์กร WASC จะมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 3 คนดังนี้ กรรมการแต่ล่ะคนจะมีหน้าที่ที่ตรวจสอบแตกต่างกันไป

wasc

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย

สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เหตุผลสำคัญสำหรับการก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนนานาชาติซึ่งเป็นระบบการศึกษาในสังกัดของสมาคมเองกับกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้วย

ในช่วงปีที่ผ่านมา สมาคมโรงเรียนนานาชาติได้รวมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของการประสานงานระหว่างการศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศ

การออกกฏหมายใหม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษานั้นเป็นเรื่องถกเถียงกันใหญ่โตกันเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา ทางสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ในฐานะที่ปรึกษาทางด้านการฝึกอบรมสำหรับครูไทย และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคนไทยที่ทำงานในโรงเรียนนานาชาติทั้งหลายได้มีโอกาสได้สัมผัสประสบการ์ณของระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติโดยตรง

นอกจากนั้น ทางเรายังมีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับโรงเรียนนานาชาติทุกโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของเราเกี่ยวกับปัญหาของระบบการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทุกๆปีจะมีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก        ของทางสมาคมได้แสดงความคิดเห็น ได้อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงการกระจายข้อมูลระหว่างโรงเรียนต่างๆ องค์กรที่รับหน้าที่ดูแลด้านการฝึกอบรมนั้นให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเป็นอย่างมากผู้ฝึกอบรมจะต้องมีความชำนาญด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันของแต่ล่ะชาติ และการทำการสอนโดยใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

การเผยแพร่ของขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในโรงเรียนนานาชาติ และการให้การสนับสนุนด้านการกุศลเป็นปัจจัยสำคัญของทางองค์กรของเรา ทางสมาคมจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆระหว่างโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยกับโรงเรียนที่อยู่นอกประเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศไปในตัวด้วย

isat

สมาคมนักกีฬาโรงเรียนนานาชาติ

สมาคมนักกีฬาโรงเรียนนานาชาติเป็นการประชุมของกลุ่มนักกีฬาของโรงเรียนนานาชาติที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดการแข่งขันนั้นจะจัดขึ้นระหว่างสมาชิกของทางองค์กร เช่น ตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนแต่ล่ะระดับชั้น

isaa

สมศ. หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติจึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 49 ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า “สมศ.” มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99ก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 โดยให้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ล่ะระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี        นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

onesqa

The College Board เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรที่ผลักดันให้นักเรียนได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างประสบความสำเร็จ และได้รับโอกาสดีๆจากทางมหาวิทยาลัย

องค์การนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 ทางองค์การได้จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโครงข่ายการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้น ปัจจุบันองค์การมีสมาชิกอยู่รวมทั้งหมดมากกว่า 6000 โรงเรียนหรือสถานศึกษาชั้นนำทั่วโลก และได้ทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ระบบการศึกษานั้นดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่ล่ะปี ทางองค์การของเราให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมากกว่า 7 ล้านคน โดยการช่วยพวกเขาเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา โดยการใช้ระบบวัดมาตรฐานจากการสอบ SAT และ Advanced Placement Program หรือ AP ทางองค์การยังคงทำงานร่วมกับองค์การทางการศึกษาอื่นๆเพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียน คณะผู้ฝึกสอน และโรงเรียน

428px-SAT_Logo.svg_