Admission Procedure


เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน

เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนนานาชาตินีวาจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. เด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง  2ปีครึ่ง – 17 ปี ทุกสัญชาติ เชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ได้
 2. สามารถสอบเข้าได้ในระดับที่ทางโรงเรียนตั้งเป้าไว้ โดยมีเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
 3. สำหรับเด็กที่ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้ สามารถยอมรับที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษเสริมโดยสมัครใจ ระยะเวลาของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมนั้นจะอยู่ระหว่างสองไตรมาสการศึกษาหรือหนึ่งเทอม ถึง  2 ปีการศึกษา ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของตัวเด็กเอง

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล            2 ปีครึ่ง – 3 ปี

ระดับชั้นอนุบาล                       3 ปี – 5 ปี

ระดับชั้นประถมศึกษา              6 ปี – 11 ปี

ระดับชั้นมัธยมศึกษา                12 ปี – 17  ปี

หมายเหตุ     นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น อาทิเช่น การสูบบุหรี่ การใช้สิ่งเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ หรือมีเรื่องชกต่อย รวมไปถึงเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆ ทางโรงเรียนไม่สามารถรับนักเรียนที่พฤติกรรมดังกล่าวเข้ามาศึกษาได้ ทั้งนี้นักเรียนคนใดที่ทางโรงเรียนรับเข้ามาแล้ว มีการจับได้ในภายหลังว่านักเรียนคนดังกล่าวปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล ทางโรงเรียนจะมีการเชิญให้ออกหรือพ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนของทางโรงเรียนนานาชาตินีวาทันที

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตลอดทั้งปี

800

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: เยี่ยมชมโรงเรียน

 1. ติดต่อมาที่เบอร์ 02-948-4605-7 เพื่อนัดขอเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน
 2. การขอเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถนัดได้ทุกวันที่โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน

ช่วงเช้า: 09:00 – 11:00

ช่วงบ่าย: 1:00 – 2:00

หมายเหตุ: สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในวันทำการ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์เท่านั้น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนที่ 2: การสอบเข้า หรือสอบวัดผล

 1. ทำการสอบ (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์)
 2. สัมภาษณ์นักเรียน
 3. สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
 4. สมัครเรียน และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ

หมายเหตุ: ค่าสอบวัดผลและค่าขั้นตอนการสมัครในแต่ละขั้นตอนรวมเป็นยอดสุทธิอยู่ที่ 5,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3: การลงทะเบียน

 1. กรอกใบสมัคร (Download Application Form)
 2. ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆในระยะเวลาที่กำหนด
 3. ซื้อชุดนักเรียน
 4. ลงทะเบียนรับหนังสืออีบุ๊คส์ และทำบัตรนักเรียน
 5. รับคู่มือนักเรียนจากฝ่ายวิชาการ และพบอาจารย์ประจำชั้น
 6. ปฐมนิเทศน์ของนักเรียน และผู้ปกครอง

หมายเหตุ: ถ้าต้องการข้อมูลหรือคำอธิบายเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจและทำการนัดต่างๆ

800

การสอบวัดผล

โรงเรียนนานาชาตินีวาใช้ข้อสอบวัดผลวิชาภาษาอังกฤษของ Stanford English Language Proficiency Test (SELPT) และข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของ Stanford Math Achievement Predictors (SMAP) เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ของเด็กที่มาสมัครเรียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กต่างชาติหรือเด็กไทยจำเป็นจะต้องสอบข้อสอบวัดผลแบบเดียวกันทุกคน ทั้งนี้ การสอบวัดผลวิชาภาษาอังกฤษจะมีอยู่ 4 ระดับ

 • ข้อสอบขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • ข้อสอบระดับปฐมวัยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 5
 • ข้อสอบระดับชั้นเตรียมมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 – 6

ข้อสอบวัดผลวิชาคณิตศาสตร์จะมีอยู่ทั้งหมด 8 ระดับ จะแบ่งเป็นชุดๆ หนึ่งชุดต่อระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้ามาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทางโรงเรียนจะใช้ข้อสอบหลังเรียนของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในการวัดผล สำหรับข้อสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  ทางโรงเรียนนานาชาตินีวาจะใช้ข้อสอบที่เขียนโดยอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ของทางโรงเรียนเอง

การวัดระดับผลสอบ

ผลสอบของนักเรียนจะสามารถประกาศผลให้ได้รับทราบภายใน 5 วันทำการ เกณฑ์การวัดผลจะมีดังต่อไปนี้

ระดับชั้น

K

1

2

 

ระดับชั้น

3

4

5

 

ระดับชั้น

6

7

8

 

ระดับชั้น

9

10

11

12

ห้องหลัก

60 +

65 +

70 +

75 +

ภาษาอังกฤษเสริม

45 +

50 +

55 +

60 +

ภาษาอังกฤษเสริมแบบเข้มข้น

30 +

35 +

40 +

45 +

รอการพิจารณา

29 หรือ น้อยกว่า

34 หรือ น้อยกว่า

39 หรือ น้อยกว่า

44 หรือน้อยกว่า

 

หมายเหตุ: ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1  และอนุบาล  2 ไม่จำเป็นต้องทำข้อสอบ แต่นักเรียนที่ประสงค์ที่จะเข้าศึกษาจะต้องได้รับการสัมภาษณ์โดยหัวหน้าแผนกอนุบาล อย่างไรก็ตามสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจำเป็นต้องทำข้อสอบวัดผลวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเรียนทุกคนจะทำได้ดี ทั้งนี้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านกายภาพอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับโรงเรียนเราที่จะรับเข้าเรียนเนื่องด้วยเหตุผลที่ทางโรงเรียนไม่สามารถหาคนมาดูแลได้อย่างเต็มที่

800-a

เอกสารการสมัครเรียน

เอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบในการสมัครเรียน

 1. Download here)
   1. กรอกใบยืนยันการสมัครเรียน

  (Download here)

   1. กรอกใบยืนยันเกี่ยวกับการชำระค่าเล่าเรียน และอื่นๆเกี่ยวกับการเงิน

  (Download here)

   1. ส่งใบตรวจสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากแพทย์

  (Download here)

  1. วาดแผนที่จากโรงเรียนนานาชาตินีวากลับไปที่อยู่ของนักเรียน
  2. สำเนาวุฒิของนักเรียนในปีการศึกษาล่าสุดจากโรงเรียนเก่า
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย เท่านั้น)
  4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง (นักเรียนต่างชาติ)
  5. วีซ่านักเรียน (นักเรียนต่างชาติ)
  6. สำเนาใบสูติบัตร หรือ หนังสือเดินทางเพื่อยืนยันอายุ
  7. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ปกครอง และ นักเรียน)
  8. รูปนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  9. รูปผู้ปกครองขนาด 1.5 นิ้วจำนวนท่านละ 1  รูป
  10. ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่นี่
 2. Download all forms here

800

ให้ความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของคุณ

เริ่มต้นการเดินทางทางการศึกษาของคุณวันนี้

สมัครเรียนวันนี้ ต้องการให้ติดต่อกลับ