Fees Structure


ค่าธรรมเรียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนนานาชาตินีวาได้คำนวณมาอย่างรอบคอบ และครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าปฏิบัติการ ค่าบำรุงรักษาสถานที่ ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

 1. ค่าสมัครเรียน เป็นการเรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อนักเรียนมาสมัครเรียน ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่รวม ค่าสอบวัดผล การสอบสัมภาษณ์ และค่าลงทะเบียนเรียน
 2. ค่าบำรุงรักษาสถานที่ เป็นการเรียกเก็บครั้งเดียว เพื่อนำไปทำนุบำรุงสถานที่ อาคาร ของโรงเรียน รวมไปถึงการซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนของเรา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับโดยตรง
 3. ค่าเทอม เป็นจำนวนเงินที่คำนวณมาให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เกียวกับทางวิชาการทั้งหมด เช่น ค่าอีบุ๊คส์ ห้องสมุด ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เช่น อินเทอร์เน็ต และสามารถนำเงินจำนวนนั้นมาเป็นชำระเป็นเงินเดือนให้กับบุคลากรของเราได้
 4. ค่าธรรมเนียมทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
  1. กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเข้าค่าย และการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
  2. การจัดการแข่งขันต่างๆระหว่างโรงเรียนในเครือนานาชาติ
  3. ระบบความปลอดภัย
  4. ประกันสุขภาพของนักเรียน ห้องพยาบาล และการปฐมพยาบาล
  5. สนามเด็กเล่น และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ปกครอง
  6. ค่าใช้จ่ายๆที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าใบอนุญาตของซอฟต์แวร์ต่างๆที่ลงทะเบียนให้นักเรียน
  7. พนักงานทำความสะอาดภายในโรงเรียน และค่าบำรุงรักษาสถานที่
  8. ค่าการติดต่อประสานงานกับองค์การต่างๆเกี่ยวกับการศึกษา และค่าการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา รวมไปถึงค่าสมาชิกต่างๆ ที่โรงเรียนเป็นสมาชิกอยู่
 5. ค่าอาหาร เป็นจำนวนเงินที่ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับอาหาของนักเรียน เพื่อที่จะนำไปเตรียมอาหารที่ครบ 5 หมู่ และนำไปปรับปรุงห้องครัวให้มีความสะอาดเรียบร้อย และพร้อมสำหรับการทำอาหารที่อร่อยให้กับนักเรียนในทุกๆวัน
 6. เงินประกัน และการคืนเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    เงินประกันจำนวน 20,000 บาทนี้จะเป็นการประกันสิ่งของชำรุดเสียหาย หรือสำหรับค่าซ่อมแซมอื่นๆ ซึ่งจะมีการเรียกเก็บตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และจะเป็นเงินที่เรียกเก็บเพื่อเป็นรับประกันเมื่อนักเรียนใช้สิ่งของผิดจุดประสงค์ สูญหาย และเป็นการรับประกันเมื่อนักเรียนใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนกลางของโรงเรียนชำรุด เสียหาย อื่นๆด้วย ทั้งนี้ เงินประกันจำนวนนี้จะมีการคืนให้นักเรียน ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
  1. เมื่อนักเรียนส่งคืนอุปกรณ์ทุกอย่างในสภาพที่สมบูรณ์ และไม่มีการชำรุดเสียหาย
  2. ในกรณีที่ค่าซ่อมแซมนั้นมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินประกันที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ ทางโรงเรียนจะทำการเรียกเก็บค่าส่วนต่างที่เหลือกับทางนักเรียนโดยตรง
  3. นักเรียนจะต้องมายื่นใบลาออกพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจทุกคนกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี เป็นเวลาล่วงหน้า 30 วัน แต่ถ้านักเรียนคนใดมายื่นใบลาออกในวันสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนจะขอคืนเงิให้แค่บางส่วน ซึ่งจะคืนแค่ครึ่งหนึ่ง หรือเป็นเงิน 10,000 บาท ทั้งนี้ ถ้ามีการมายื่นใบลาออก 60 วันหลังจากปิดภาคเรียนไปแล้วทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 Nursery and Kindergarten

เตรียมอนุบาล     ระดับชั้นเตรียมระดับชั้น อนุบาล 1 – 3
ค่าสมัครเรียน                                                         (ไม่สามารถรับคืนได้)2,0002,000
ค่าบำรุงรักษาสถานที่                                                (ไม่สามารถรับคืนได้)70,000
ค่าแรกเข้า                                                            (ไม่สามารถรับคืนได้)10,000
ค่าธรรมเนียมทั่วไป                                                  (สามารถรับคืนได้)35,00035,000
ค่าเทอม145,000180,000
 ­ค่าอาหาร18,00018,000
รวมยอดสุทธิ 198,000233,000

รวมยอดสุทธิ 198,000 233,000

ค่าธรรมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 25,000

**จะเป็นยอดที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา (จะต้องชำระนเดือนเมษายนของทุกปีการศึกษา)

ค่าบริการรถรับส่ง (อัตราคงที่) เที่ยวเดียว ไป-กลับ

**สามารถแบ่งชำระเป็นเทอมได้** 20,000 40,000

**ใช้บริการต่อเนื่องขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป**

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                                         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6

ค่าสมัครเรียน (ไม่สามารถรับคืนได้)                                                                                         5,000                                                                    5,000                                                                         5,000

ค่าบำรุงรักษาสถานที่ (ไม่สามารถรับคืนได้)                                                                           90,000                                                                  90,000                                                                     90,000

เงินประกัน (สามารถรับคืนได้)                                                                                          20,000                                                                  20,000                                                                     20,000

ค่าธรรมเนียมทั่วไป (ไม่มีการคืนเงิน)                                                                               40,000                                                                  42,000                                                                      42,000

ค่าเทอม                                                                                                                            210,000                                                                 225,000                                                                    240,000

ค่าอาหาร                                                                                                                            22,000                                                                  24,000                                                                       24,000

รวมยอดสุทธิ                                                                                                            272,000                                                            291,000                                                               306,000                                                                                                                                                                                                                      

ส่วนลด และเงื่อนไข

ส่วนลดจากการชำระเงินตามระยะเวลา

ชำระครั้งเดียว สำหรับทั้งปีการศึกษา                               : ส่วนลดร้อยละ 2.5 จากยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิของทั้งปีการศึกษา

ชำระสองครั้ง แบ่งชำระเป็นเทอม                                     : ส่วนลดร้อยละ 1 จากยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาสุทธิของแต่ล่ะเทอม

ชำระสี่ครั้ง แบ่งชำระเป็นไตรมาส                                        : ไม่มีส่วนลด

 

 • ถ้าผู้ปกครองชำระค่าธรรมการศึกษาภายในวันที่กำหนดจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับการรูดบัตร วีซ่า และ มาสเตอร์การ์ด
 • ผู้ปกครองท่านใดที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังจากที่เปิดภาคเรียนไปแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่มีการให้ส่วนลดไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดจะสามารถได้รับส่วนลดในส่วนของ ค่าธรรมเนียมทั่วไป ค่าเทอม และค่าอาหาร

รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. การขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจะมีการปรับขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งมีผลมาจากอัตรค่าเฉลี่ยเงินเฟ้อ และอัตราค่าครองชีพในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อัตราการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นจะอยู่ที่ร้อยละ 10 – 15 ต่อทุกๆ 2 ปี ช่วงเวลาการปรับขึ้นของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นจะอยู่ในระยะเวลาดังนี้

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559                                                                     วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561                                                                      วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

 

2. กองทุนค่าบำรุงรักษา

ถึงแม้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจะมีการปรับขึ้นทุกๆ 2 ปี แต่อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับขึ้นนั้น ผู้ปกครองมีส่วนทำให้โรงเรียนสามารถนำมาจัดตั้งเป็นกองทุนค่าบำรุงรักษาสถานที่เพื่อวางแผนเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมการศึกษาในปีต่อๆไป และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่โรงเรียนจำเป็นต้องรับผิดชอบ นอกจากนั้นกองทุนนี้ทางโรงเรียนจะนำไปจชำระเงินที่กู้จากธนาคารมา รวมไปถึงจะนำไปปรับปรุง และซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อย่างไรก็ตามกองทุนนี้ นักเรียนที่ชำระเงินในส่วนนี้มาจะได้รับเงินจำนวนนี้คืนในวันที่เด็กจบการศึกษาหรือทำเรื่องลาออก

กองทุนค่าบำรุงรักษาไม่ใช่ข้อบังคับที่นักเรียนทุกคนจะต้องชำระ แต่เป็นความสมัครใจของนักเรียนแต่ล่ะคน

 • การคงค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี                                                                                                                                                                                                                                                              จะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 300,000บาทต่อเด็กนักเรียนหนึ่งคนเพื่อเป็นการคงค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มียอดคงที่เป็นเวลา 4 ปี ซึ่งยอดนี้จะไม่รวมการปรับขึ้นของค่าธรรมทั่วไป ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างเดียว ทั้งนี้ผู้ปกครองจะยังได้ส่วนลดตามปกติตามเงื่อนไขส่วนลดของแต่ล่ะประเภท
 • ผู้ปกครองที่มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผู้ปกครองที่มีบุตรมากกว่าหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนจากส่วนลดครอบครัวเป็นการขอให้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาคงที่เป็นเวลา 4 ปีได้สำหรับบุตรทุกคนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้เช่นเดียวกันกับข้อตกลงด้านบน

ทุกๆ 5 ปี จะมีการเปลี่ยนแผนการกองทุนค่าบำรุงรักษาใหม่ ซึ่งจะมีการแจ้งให้กับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกองทุนทราบแผนการนั้นๆ ทั้งนี้ผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมต่อ หรือยุติการเข้าร่วมกองทุนได้ตามความประสงค์ อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนมีความประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกองทุนทุกคนเข้าร่วมจนครบสัญญา

3.  ค่าสำรองที่นั่งประจำปี (ไม่สามารถรับคืนได้)

เพื่อทำให้การวางแผนการเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ และทางบุคลากรของโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมได้ง่ายขึ้น นักเรียนที่มีความประสงค์จะกลับมาเรียนในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียนจะมีจดหมายสำรองที่นั่งไปให้ผู้ปกครองพิจารณา และชำระเพื่อเป็นการสำรองที่นั่งของบุตรหลานสำหรับปีการศึกาาหน้า ซึ่งค่าสำรองที่นั่งนี้จะนับรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละปีด้วย นักเรียนคนใดที่ไม่ได้ทำการชำระค่าสำรองที่นั่งภายในเวลาที่กำหนดทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบส่วนลดของ Niva Loyalty ให้ในปีการศึกษานั้น

4. ส่วนลด NivaIS Loyalty

นักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินีวา และได้ศึกษาต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี ทางโรงเรียนจะมอบส่วนลด NivaIS Loyalty ให้ ซึ่งจะมีอัตราส่วนลดขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทต่อปีการศึกษา

5. ส่วนลดครอบครัวสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • บุตร 1 คน                           ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
 • บุตร 2 คน                           ได้รับส่วนลด 10,000 บาท ต่อบุตร 1 คน ต่อปีการศึกษา
 • บุตร 3 คน                           ได้รับส่วนลด 15,000 บาทต่อบุตร 1 คน ต่อปีการศึกษา
 • บุตร 4 คนหรือมากกว่า       ได้รับส่วนลด 25,000 บาทต่อบุตร 1 คน ต่อปีการศึกษา

* ส่วนลดจะได้รับในไตรมาสที่ 4 ของการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

**สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ในส่วนของส่วนลดครอบครัวจะถูกเฉลี่ยออก และเป็นส่วนลดให้ในแต่ละไตรมาส

6. ระยะเวลาในการแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมต่างๆจะต้องชำระภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ที่เจ้าหน้าที่บัยชีได้ส่งให้กับทางผู้ปกครอง รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทางเลือกการผ่อนชำระ                กำหนดเวลาการชำระ

ชำระครั้งเดียว                                    วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ชำระสองครั้ง (ผ่อนชำระเป็นเทอม)  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559                                        วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชำระสี่ครั้ง (ผ่อนชำระเป็นไตรมาส)   วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2559                 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559                    วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559                     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นักเรียนคนใดที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับส่วนลดใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะปรับวันละ 50 บาททุกวันหลังจากวันที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจนกว่าจะมีการชำระ ถ้าไม่มีการชำระค่าปรับตามที่กำหนด ทางโรงเรียนจะหักจากเงินประกัน 20,000 บาทแทน

นักเรียนคนใดที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้เข้าเรียนในอาทิตย์แรกของไตรมาสแรกของปีการศึกษา ถ้าภายในอาทิตย์ที่ 2 ของไตรมาสแรกของปีการศึกษา ทางผู้ปกครองยังไม่ทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางโรงเรียนต้องให้นักเรียนคนดังกล่าว แยกไปทำงานที่ห้องสมุดคนเดียว อย่างไรก็ตาม ถ้าอาทิตย์ที่ 3 ทางผู้ปกครองยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คงค้าง ทางโรงเรียนจะต้องขอให้นักเรียนหยุดอยู่ที่บ้านจนกว่า ผู้ปกครองจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกาาที่คงค้างทั้งหมดก่อน

*ทางโรงเรียนจะไม่มีการออกผลการเรียน หรือเอกสารทางการศึกษาต่างๆให้กับนักเรียนคนดังกล่าวจนกว่านักเรียนคนดังกล่าวจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คงค้างทั้งหมดก่อน

7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม

 1. การสอบนอกสถานที่: ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ TOEFL, IELTS, SAT, Advanced Placement (AP) และอื่นๆ จะไม่ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่โรงเรียนเก็บตอนที่สมัครเรียน นักเรียนจะถูกเรียกเก็บต่างหากเมื่อนักเรียนประสงค์ที่จะทำการสอบ
 2. ค่าใช้จ่ายการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – 5,000 บาท                                                                                                                                                                                                                 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะนำไปให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปจัดการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันจบการศึกษา การจัดกิจกรรมไปเข้าค่าย และอื่นๆ
 3. ค่าบริการรถรับส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 บริการรถรับส่งนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนำให้นักเรียนที่ผู้ปกครองไปสะดวกเดินทางมารับมาส่งใช้บริการ ค่าใช้จ่ายจะเป็นอัตราคงที่อยู่ 40,000 บาทสำหรับการใช้บริการ ไป-กลับ และสำหรับนักเรียนที่ใช้บริการแค่เที่ยวเดียวค่าบริการจะอยู่ที่ 20,000 บาท สำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่ได้ชำระค่าบริการรถรับส่ง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้บริการรถตู้ไม่ว่ากรณีใดๆ

8. ประกันอุบัติเหตุ (รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมทั่วไปที่เรียกเก็บแล้ว)

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่กับทางโรงเรียนนานาชาตินีวาทุกคน จะต้องเข้าร่วมแผนประกันอุบัติเหตุที่โรงเรียนจัดการไว้ให้ ซึ่งมีวงเงินประกันอยู่ที่ 40,000 บาทต่อกรณี ค่าเบี้ยประกันนั้นรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมทั่วไปที่ผู้ปกครองชำระอยู่แล้ว ทั้งนี้ ค่ารักษาพยาบาลที่เกินกว่าจำนวนกว่าวงเงินประกันที่ครอบคุมนั้น ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บจากผู้ปกครองโดยตรง อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนแนะนำให้ผู้ปกครองซื้อประกันที่มีวงเงินคุ้มครองมากกว่า 40,000 บาทเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน

ผู้ปกครองจำเป็นจะต้องชำระค่ารักษากับทางโรงพยาบาลไปก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของโรงเรียนเพื่อทำเรื่องรับเงินคืนภายใน 5 วันทำการหลังจากเข้ารับการรักษา ทั้งนี้ค่ารักษาในบางกรณีทางบริษัทประกันอาจจะไม่อนุญาตให้ทำเรื่องขอรับเงินคืน อย่างไรก็ตามผู้ปกครองสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการได้กับบริษัทประกันโดยตรง แต่ทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือ ติดตามความคืบหน้าอย่างเต็มที่

9. การคืนเงิน และ เงื่อนไข

การทำเรื่องขอรับเงินคืน ในกรณีที่นักเรียนลากออก หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนของทางโรงเรียนนานาชาตินีวา

 • ค่าบำรุงรักษาสถานที่ และค่าธรรมเนียมทั่วไป ไม่สามารถขอรับคืนได้ในทุกกรณี
 • ค่าใช้จ่ายใดๆที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับไตรมาสนั้นๆไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
 • ยอดชำระล่วงหน้าของแต่ละไตรมาสที่ผู้ปกครองทำการชำระมาก่อนล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะคืนส่วนต่างให้เต็มจำนวน
 • นักเรียนจะต้องมาเขียนใบลาออก พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทุกคน และนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้นักเรียนจำเป็นต้องส่งคืนอุปกรณ์ และสิ่งของที่เป็นของโรงเรียนคืนในสภาพที่บูรณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำเรื่องขอรับเงินคืนได้

10. ค่าธรรมเนียมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับบทราบ ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมล่าสุดเท่านั้นที่จะสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้

ให้ความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของคุณ

เริ่มต้นการเดินทางทางการศึกษาของคุณวันนี้

สมัครเรียนวันนี้ ต้องการให้ติดต่อกลับ