โรงเรียนนานาชาตินีวาเป็นโรงเรียนหลักสูตรอเมริกันชั้นนำในประเทศไทยที่ตั้งมั่นเพื่อความสำเร็จของทุกคน

โรงเรียนนานาชาตินีวาเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยใช้ชื่อว่า Niva Overseas School หรือ NOS ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรองรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเตรียมตัวสอบในระดับ “International Secondary Education” ซึ่งเป็นการสอบวัดผลเพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ และต่างประเทศ ต่อมาในอีก 8 ปีให้หลัง ทางโรงเรียนได้มีการขยับขยาย และมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 200 คน

โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินีวา หรือ Niva International Kindergarten (NIK) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อรองรับพี่น้องของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนของเรา หลังจากนั้น ภายในปี พ.ศ.2544 ขณะนั้นมีจำนวนผู้เข้ามาศึกษากับทางโรงเรียนของเราทั้ง Niva Overseas School (NOS) หรือ Niva International Kindergarten (NIK) รวมทั้งหมดประมาณ 270 คน จึงทำให้มีการตัดสินใจซื้อที่ดินผืนที่โรงเรียนจัดตั้งอยู่ปัจจุบันเกิดขึ้น สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดได้เสร็จสิ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ในปี พ.ศ.2545 และได้เปิดทำการเรียนการสอนในนามโรงเรียนนานาชาตินีวาอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนั้น ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาตินีวามีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่มากกว่า 450 คน ซึ่งนับเป็นชาวต่างชาติที่มาจากมากกว่า 20 – 30 ประเทศทั่วโลก บทเรียนที่สอนในโรงเรียนนั้น นอกจากวิชาภาษาไทย และภาษาจีนแล้ว ทุกวิชาจะใช้สื่อภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนทั้งหมด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการทำให้โรงเรียนมีการสอนที่ครอบคลุมมากขึ้น ทางฝ่ายวิชาการได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอเมริกันในการทำการเรียนการสอน และทางโรงเรียนได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้หลักสุตรนี้ในการทำการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันนักเรียนทุกคนที่จบการศึกาาจากโรงเรียนนานาชาตินีวาได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ปรัชญา

ทุกคนมีความโดดเด่นในตัวของตัวเอง และสามารถพัฒนาความรู้ การใช้ชีวิตในสังคม การปฏิบัติตัว รวมไปถึงความเชื่อที่ตัวเองนั้นสามารถพัฒนาตนเองได้

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาตินีวาก็คือ การทำให้การศึกษาในยุดศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการศึกษาที่เน้นในเรื่องความรู้ และทักษะในขั้นพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการทำให้การศึกษาสร้างคนที่มีความสามารถและความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนานาชาตินีวามีความประสงค์ที่จะให้ความรู้  ขัดเกลา และแนะนำแนวทางให้กับนักเรียนเพื่อปูทางให้นักเรียนไปสู่ความสำเร็จ และเป็นคนที่ดีในสังคม

ให้ความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของคุณ

เริ่มต้นการเดินทางทางการศึกษาของคุณวันนี้

สมัครเรียนวันนี้ ต้องการให้ติดต่อกลับ