banner-web

นักเรียน Grade 7 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายของมนุษย์

นักเรียน Grade 7 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายของมนุษย์

นักเรียน Grade 7 เรียนรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายของมนุษย์ผ่านการสำรวจชิ้นส่วนอวัยวะภายในของไก่ เพื่อสังเกตระบบของร่างกายทั้งหมด การเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติ และ การทำงานเป็นทีมจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ จดจำ และ เห็นภาพมากขึ้น

#science

#dissection

#laboratory

#nivafamily

#internationalschool

#AmericanCurriculum