banner-img-admission

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันผ่านการรับรองมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคCOVID19

💖มาตรการควบคุม

1. ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสร่วมกัน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

2. ให้พนักงานและลูกค้าทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการและใช้บริการ

3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

4. มีการควบคุมจำนวนลูกค้ามิให้แออัด โดยจำกัดจำนวนลูกค้าตามขนาดพื้นที่ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

5. มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานประกอบการ (ลูกค้า ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ) ก่อนเข้าสถานที่ และห้ามผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัดเข้าภายในบริเวณสถานประกอบการ

6. จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี กรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

7. มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเป็นประจำทุกวัน

8. จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน