จุดเด่นและจุดแข็งของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน (NIVA American International School) ดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้โครงสร้างหลักสูตรของอเมริกา และจัดหลักสูตรการศึกษาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล ผสมผสานศาสตร์แห่งความเป็นเอเชียและยุโรปรวมเข้ากับความเป็นอเมริกัน เน้นมาตรฐานในระดับสูง ให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความเป็นตัวของตัวเอง มีอิสระและให้ทางเลือกที่หลากหลาย วิธีคิดที่อิงกับผลที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าตามทฤษฎี การเป็นพลเมืองที่ดีของโลก และการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนีวายังสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาทิ อเมริกา อังกฤษ นอกจากนี้ ในกรณีที่นักเรียนสนใจที่จะค้นหาเส้นทางอาชีพของตนเอง โรงเรียนมีฝ่ายแนะแนวที่พร้อมช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เบื้องต้น และรายละเอียดการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาพร้อมคำแนะนำต่าง ๆ ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งต่าง ๆ โดยครอบคลุมถึงการจัดหาแหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจอีกด้วย

เป้าหมายของโรงเรียน

ปรัชญา

ในแต่บุคคลนั้นมีเอกลักษณ์และความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัว และสามารถมีได้หลากหลายด้าน ทั้งด้านอารมณ์สติปัญญา ร่างกายสังคม และจิตใจ เราทุกคนให้ความเคารพในความหลากหลายและมนุษยชาติ, ความรัก, ความเมตตา, การดูแลซึ่งกันและกัน, การมีสติ, สภาพแวดล้อมของเราและโลกของเรา

การวางเป้าหมาย

เป้าหมายของ NIVA American International School คือการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนทุกคนมุ่งสู่ความสำเร็จและประสบความสำเร็จอย่างสูง

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่รับผิดชอบของเรา คือการจัดโปรแกรมการศึกษาและกิจกรรมนักเรียนอย่างเข้มงวดเพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในชีวิตของพวกเขาในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสังคมโลก

คำขวัญของโรงเรียน การสร้างทักษะเพื่อความเป็นเลิศ!

ระดับประถมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษาประกอบด้วยหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกันสำหรับนักเรียน ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงองค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตร อีกทั้ง มีความเข้าใจเพิ่มเติมในด้านวิชาการแบบดั้งเดิม ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งจากประสบการณ์จริงและในชั้นเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมเสมือนจริงอย่างเต็มรูปแบบจะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จตลอดชีวิต ทางโรงเรียนยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในระดับประถมศึกษามีความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการที่ประสบความสำเร็จ และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะประกอบด้วยทักษะในการประกอบธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการคิดเชิงวิพากษ์ หลักสูตรชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และศิลปศาสตร์ตามหลักสูตรรูปแบบอเมริการะดับสูง (American Advanced Placement (AP) อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสอบ SAT และ AP การเรียนรู้ด้วยโครงงานและการพูดในที่สาธารณะ นอกจากนี้ นักเรียนยังต้องมีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำและดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า 80% ของกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน โดยไม่เพียงแต่จะมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่จะมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำอีกด้วยเช่นกัน!

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะประกอบด้วยทักษะในการประกอบธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการคิดเชิงวิพากษ์ หลักสูตรชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และศิลปศาสตร์ตามหลักสูตรรูปแบบอเมริการะดับสูง (American Advanced Placement (AP) อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสอบ SAT และ AP การเรียนรู้ด้วยโครงงานและการพูดในที่สาธารณะ นอกจากนี้ นักเรียนยังต้องมีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำและดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า 80% ของกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน โดยไม่เพียงแต่จะมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่จะมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำอีกด้วยเช่นกัน!

หลักสูตร AP 

หลักสูตร AP ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการเข้าสอบ AP ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการวิทยาลัยแห่งสหรัฐอเมริกา (US- based College Board) การได้คะแนน AP ระดับสูงจะช่วยให้นักเรียนได้รับสถานะขั้นสูงหรือความน่าเชื่อถือจากวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา คะแนน AP จะได้จากการเข้าสอบ AP ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเท่านั้น โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเข้าเรียนหลักสูตร AP จำนวนแปดหลักสูตรโดยขึ้นอยู่กับกำหนดการ โดยเรียนหนึ่งหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เกรด 10) และอีก 7 หลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (เกรด 11 และ 12)

รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

ระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของโรงเรียนซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาติ นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล & ระดับอนุบาลจะได้รับการปลูกฝังให้มีใจรักในการเรียนรู้ โดยจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่โรงเรียนออกแบบและสร้างขึ้นเป็นพิเศษ เราดำเนินการเรียนการสอนด้วยความเอาใจใส่นักเรียนและสร้างรากฐานเพื่อการพัฒนาจิตใจและร่างกายอย่างจริงจัง นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญต่าง ๆ ในด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา อีกทั้ง ยังได้เรียนรู้ที่จะแสดงออกและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาทางร่างกายอีกด้วยเช่นกัน พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมปฏิบัติเสริมทักษะชีวิตอื่น ๆ อาทิ ทำอาหาร ว่ายน้ำ ฯลฯ

โปรแกรมสนับสนุนวิชาแกนหลัก

ภาษาอังกฤษระดับเข้มข้น (IE)

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันออกแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับเข้มข้น (IE) เพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษมากขึ้นและเพียงพอที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไปได้ โปรแกรมดังกล่าวจะจัดให้นักเรียนที่ได้คะแนนทดสอบเข้าเรียนหรือในชั้นเรียนปกติต่ำกว่า 40% หรือมีปัญหาทางวิชาการที่น่าเป็นห่วงอื่น ๆ ซึ่งทำให้นักเรียนประสบความยากลำบากในการเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไป

การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยจะเป็นการเรียนเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนในรูปแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อยจนกว่านักเรียนจะมีทักษะมากเพียงพอที่จะใช้งานได้ในชั้นเรียนทั่วไป การเรียนพิเศษนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มเติมเนื่องด้วยอาจารย์ผู้สอนต้องทำการสอนหลังชั่วโมงทำงาน โปรดสอบถามอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่สำนักทะเบียนและการเงิน

ELD

โปรแกรมนี้จะสำหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษต่ำกว่าผลคะแนนขั้นต่ำในโปรแกรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ และส่งเสริมนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับเข้มข้นและโปรแกรมสนับสนุนภาษาต่าง ๆ เพื่อรักษามาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสูงโดยพัฒนาความสามารถของนักเรียนจาก “ขั้นรับรู้” มาเป็น “ขั้นรอบรู้”

SIGN UP FOR A SCHOOL TOUR!

Send us your email and phone number so that we can schedule
you for a school tour at NIVA.

ALUMNI TESTIMONIALS

Harit Phromphol (Son)
Class of 2007

Pilot

Nataporn Techaphangam (Ging)
Class of 2004
Manufacturer and distributor
of Springmate and
Senetel Mattresses

Jidapa Prayoonrat (Jan)
Class of 2008
Marketing Director at Double
Pine Co., Ltd.

Harit Phromphol (Son)
Class of 2007

Pilot

Nataporn Techaphangam (Ging)
Class of 2004
Manufacturer and distributor
of Springmate and
Senetel Mattresses

Jidapa Prayoonrat (Jan)
Class of 2008
Marketing Director at Double
Pine Co., Ltd.