Government Subsidy is Available Now

เรียน  ผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน เรื่อง  การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน นั้น ทางโรงเรียนจะขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าทางโรงเรียนได้รับโอนเงินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามมาตราการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนจะทำการเริ่มนำจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งจะมีรายระเอียดการนำจ่าย ดังต่อไปนี้ ผู้ปกครองท่านใดที่ทำการยื่นเอกสารหลักฐานยืนยันการขอรับเงินช่วยเหลือ และหลักฐานบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 หมายเหตุ: ในส่วนของค่าธรรมเนียมจาการโอนเงิน ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามจริงตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ผู้ปกครองท่านใดที่ไม่ได้ยื่นหลักฐานยืนยันการขอรับเงินช่วยเหลือพร้อมกับหลักฐานบัญชีธนาคาร และผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดไว้ ผู้ปกครองสามารถเข้ามารับเงินสดได้ที่ฝ่านการเงินโรงเรียนนีวาอเมริกัน ภายในวันและเวลาที่กำหนดให้ดังนี้ ระดับชั้น วันที่ เวลา อนุบาล 14 กันยายน 2564 09:00 – 12:00 น. และ 13:00-15:00 น. ประถมศึกษา […]

MOE Grant for Students

August 19, 2021  Dear Parents, The Ministry of Education has approved 2,000 Baht per student pandemic assistance* for this academic year. We are currently processing this for your children, and we will update you on the results once we receive communication from the Ministry of Education.   In this regard, we will need you to fill […]

High School Orientation AY 2021-22

Hello NIVA Community, Welcome to the academic year of 2021-2022! The secondary school principal, Mr. James Ford and the school’s chief registrar and counselor, Miss Angkakul Taprom will have an orientation to welcome all parents and students to the new school year. Middle school orientation will be on August 2, 2021 at 1:00 and high […]

Middle School Orientation AY 2021-22

Hello NIVA Community, Welcome to the academic year of 2021-2022! The secondary school principal, Mr. James Ford and the school’s chief registrar and counselor, Miss Angkakul Taprom will have an orientation to welcome all parents and students to the new school year. Middle school orientation will be on August 2, 2021 at 1:00 and high […]

1 2 3 4